News

`The Articulation of Protest': A Lecture by Alberto Toscano

Published 2012/09/17

From William Bunge’s Fitzgerald: Geography of a Revolution (1971)

English version

OFFICE FOR CONTEMPORARY ART NORWAY PRESENTERER

ALBERTO TOSCANO
andre forelesning i serien

"The Articulation of Protest"
to forelesninger om informasjonslogistikk
og sosial aktivisme i vår tid

Fredag 21. september 2012 / 19.00
Direkteavspilling

Office for Contemporary Art Norway 
Nedre Gate 7 
0551 Oslo, Norway 
www.oca.no l info@oca.no

Vi ønsker samfunnsteoretiker og filosof Alberto Toscano velkommen til OCA fredag 21 september kl 19.00, hvor han vil forelese om skillet mellom logistikk på den ene siden, og protest, uenighet og intervensjon på den andre. Toscano vil se nærmere på det aktuelle fokuset i kunsten på logistikkens politikk og usynlig sirkulasjon, og hvordan dette kan risikere å underminere og tilsidesette kunstens protest.

Elementer ved det moderne økonomiske livet, som synlighet, sammenkobling, det immaterielle og det systemiske, representerer tilbakevendende problemstillinger som er desto mer akutte i tider preget av krise og depresjon. Normalt er det i slike perioder, hvor flyten av varer og mennesker avbrytes, at systemet og dets mekanismer trer frem og blir synlige. Som kunstner og filmskaper Harun Farocki har vist i sin utforskning av krigen og markedsføringens språk, er bilder og symboler på makt og motstand ofte noe som skapes for å være usynlige. Kanskje er det derfor mye av den kunsten som i dag forsøker å destabilisere allment vedtatte oppfatninger av verden, har vært grunnleggende opptatt av logisitikk – som gjennom mutasjonen av et maritimt rom til et rom av containere, gjennom skapelsen av virtuelle krigsteatre, gjennom stimulering av levd erfaring ved abstrakte matriser innen informasjon og finans. Det som blir det sentrale spørsmålet her, er om vi i dette allestedsnærværende fokuset på logistikk beveger oss vekk fra protesten i kunsten? Burde vi stole på hentydningen til blokkering, avbrytelse og sabotasje som de eneste strategiene vi har igjen, og dermed en kunst som mister evnen til å foreslå reell forandring?

Alberto Toscano har skrevet om stridslyst, egalitetsprinsippet, religiøs tenkning og sosial protest, som et ledd i å utforske “stedet hvor teologi (eller religiøs praksis og overbevisning) og sosiale protester krysser hverandre.” I boken Fanaticism: On the Uses of an Idea fra 2010 beskriver han en mangel på analyse og forestillingsevne som han mener er et resultat av ønsket om å holde seg innenfor en lukket teoretisk horisont, hvor, for å bruke Margaret Thatchers ord, “det ikke finnes alternativer”. Som svar på dette foreslår Toscano en sosiologisk kritikk som “kan fungere som en virksom motgift mot fanatismens rolle som en slags negativ talisman eller eksorsistisk verktøy.” Det han ønsker her er å skifte fokuset fra fanatiske bevegelser – “forbi et rent idenivå, til sosiale grupper, interesser, diskurser, og deres kommunikasjonsmønster og spesifikke intensiteter og fremtredelsesmønster.”

OM PROGRAMMET
"The Articulation of Protest" er to forelesninger som tar for seg kommunikasjons- og handlingsstrategier som har oppstått i den senere tid, enten i dialog eller konflikt med eksisterende lovgivning. Dette setter sikringen av en fri utveksling av informasjon og kunnskap opp mot statens eller kapitalismens forsøk på å gjøre kunnskap og informasjon til handelsvarer. Forelesningene vil gå inn på individuelle og kollektive tiltak og andre strategiske valg, og diskutere dem i lys av den kritiske organiseringen, ytringsfriheten og aktivismens historie.

Den svenske historikeren Rasmus Fleischer åpnet programmet 14. september med en forelesning om senere utviklinger og polemikker innen sosiale medier og vilkårene for sosialt engasjement innenfor disse kanalene.

OM FOREDRAGSHOLDEREN
Alberto Toscano
Alberto Toscano er samfunnsteoretiker, filosof og sosiologiforeleser ved Goldsmith-universitetet i London. Han er forfatteren bak Fanaticism: On the Uses of an Idea (2010) og The Theatre of Production: Philosophy and Individuation Between Kant and Deleuze (2006). Toscano har oversatt flere bøker av Alain Badiou til engelsk, deriblant Logics of Worlds (2009), The Century (2007) og Handbook of Inaesthetics (2005). Han er medredaktør av Alain Badious Theoretical Writings (2004) og On Beckett (2003), og medoversetter av Éric Alliezs The Signature of the World (2004) og Antonio Negri’s Political Descartes (2007). Han har også utgitt flere artikler om samtidsfilosofi, ontologi og sosialteori. Han sitter i redaktørstyret for tidsskriftet Historical Materialism, og redigerer den italienske listen over Seagull Books. Han er for tiden i ferd med å avslutte Cartographies of the Absolute, en bok om representasjoner av samtidskapital skrevet i samarbeid med Jeff Kinkle.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med Maria Moseng.